Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Op de behandelingen die door Tijn & Jelle worden gegeven, zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Voorafgaande aan de behandeling wordt de cliënt geïnformeerd over de algemene voorwaarden en een exemplaar wordt tevens aan de cliënt ter hand gesteld. Deze voorwaarden staan ook vermeld op de website van Tijn & Jelle www.tijnjelle.nl. De cliënt wordt geacht te hebben ingestemd met de algemene voorwaarden bij het geven van een opdracht aan Tijn & Jelle voor een behandeling.
 • Bij het maken van een behandelafspraak of tijdens het intakegesprek, wordt altijd om uw persoonlijke en/of medische gegevens gevraagd. Deze gegevens, alsmede andere informatie die tijdens de behandeling aan Tijn & Jelle worden toevertrouwd, worden vertrouwelijk behandeld en zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.

Afspraken en behandelingen

 • Tijn & Jelle behandelen alleen op afspraak.
 • Een afspraak kan in overleg worden verzet en/of geannuleerd. Een gemaakte afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren telefonisch afgezegd of verzet te worden. Is dat niet het geval dan zijn Tijn & Jelle gerechtigd 50% van het afgesproken tarief in rekening te brengen, tenzij sprake is van overmacht, een en ander te beoordelen door Tijn & Jelle.
 • Mochten Tijn & Jelle door ziekte of andere oorzaken niet in staat zijn de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zullen zij de cliënt hiervan tijdig op de hoogte brengen en zal voor de desbetreffende behandeling een nieuwe afspraak worden gemaakt.
 • Tijdens de intake zullen Tijn & Jelle de cliënt vragen naar de algehele lichamelijke en geestelijke conditie, medicijngebruik en sport- en medisch verleden. Indien de cliënt onder behandeling staat van een arts, therapeut of specialist en medicijnen gebruikt, of indien de cliënt twijfelt over het ondergaan van een Mylogenics behandeling, dan adviseren Tijn & Jelle cliënt om eerst overleg te plegen met de arts en/of specialist.
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die hij/zij tijdens de intake/behandeling aan Tijn & Jelle verstrekt. Aan de hand van de tijdens de intake verstrekte informatie, maar ook op basis van de informatie die tijdens de behandeling wordt verstrekt, kunnen Tijn & Jelle besluiten om niet (verder te) behandelen en/ of de cliënt door te verwijzen naar een arts of specialist.
 • Tijn & Jelle kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten, al dan niet door onjuist verstrekte informatie en/of verzwijgen van blessures en/of ziektes.
 • De behandelingen door Tijn & Jelle zijn geen medische behandelingen. Bent u onder behandeling van een arts of fysiotherapeut, dan dient u dit voorafgaande aan de behandeling te melden. Wanneer de cliënt zich laat behandelen door Tijn & Jelle is dit geheel op eigen risico.
 • Tijn & Jelle behouden zich het recht voor een cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.

Tarieven en betalingen

 • Bij behandeling van particulieren dient de betaling direct na de behandeling á contant of per pinbetaling te worden voldaan.

Aansprakelijkheid

 • Tijn & Jelle spannen zich ervoor in om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken bij het bestrijden van de pijnklachten van de cliënt, voor zover dat haalbaar en verantwoord is. Tijn & Jelle kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling. Voor zover sprake mocht zijn van enige aansprakelijkheid dan is deze beperkt tot het bedrag waarvoor Tijn & Jelle verzekerd zijn.
 • Tijn & Jelle kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.